Részvételi- és játékszabályzat a “Clearvis.io Mikulás” nyereményjátékához, a Clearvis.io Facebook oldalán 


A nyereményjáték teljes időtartama: 2022.11.29. – 2022.12.05 


Összesen 6 db nyereményt sorsolunk ki 2022.12.05-én 15:00-kor az alábbiak szerint:

  • 1 db fődíj: Clearvis.io Praxismendzsment Rendszer 14 napos ingyenes demo verzió és hozzá tartozó hardver (Lenovo Yoga Tab 11, 128 GB, WiFi tablet, bruttó 132.000 Ft értékben) a nyertes munkahelyére (Optikai üzletbe) házhoz szállítva a Clearvis.io Mikulás által  

  • 2 db második díj: mindkét nyertes Clearvis.io Datagate-et kapnak ajándékba (bruttó 94.000 Ft értékben) a nyertes(ek) munkahelyére (Optikai üzletbe) házhoz szállítva a Clearvis.io Mikulás által  

  • 3 db harmadik díj: Gasztro Ajándékkosár (bruttó 20.000 Ft értékben) és ingyenes demo  a nyertes(ek) munkahelyére (Optikai üzletbe) házhoz szállítva a Clearvis.io Mikulás által  

1.A Játék szervezője

A Clearvis.io Mikulás elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője a ClearVis PMS Kft. (székhely: Budapest, Lorántffy Zsuzsanna u. 15, 1043.) (a továbbiakban: ”Szervező”) Facebook üzenőfali nyereményjátékot hirdet a https://www.facebook.com/ClearvisioHU weboldalon az oldal felhasználói számára.

2. Részvételi feltételek

2.1 A Játékban kizárólag optikában dolgozók (látszerész, látásszakértő, optometrista, szemész szakorvos, optika tulajdonos, üzletvezető, illetve az optika műhelyében dolgozó szakemberek) vehetnek részt. A játékban érvényes személyazonosító igazolvánnyal, valamint saját Facebook profillal (”Facebook profil”) rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.2 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos” vagy ”Résztvevő”) vehet részt a Játék 3. pontban írt időtartama alatt, aki elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Clearvis.io oldalhoz csatlakozással a Szervező rendelkezésére bocsátott – a Facebook regisztráció során megadott – személyes adatainak (teljes név, Facebook ID, életkor) Játékkal összefüggő, a 8. pontban írtak szerinti kezeléséhez.

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Clearvis.io munkatársai és ezen személyek Ptk. 8:1.§. (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, illetve a nem optikai területen dolgozó magánszemélyek.

2.2. A Játékosok a Clearvis.io oldalához való csatlakozás során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag az adatok megváltozása, a Facebook profil törlése stb.) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.3. Azok a Pályázatok, amelyek a jelen Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.4. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.5. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

2.6. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.7. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.8. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Facebook profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. 

3. A Játék Időtartama

A Játék 2022.11.29-től 2022.12.05-ig tart.

Összesen 1 db Clearvis.io Praxismendzsment Rendszer 14 napos ingyenes demo verzió és hozzá tartozó hardvert (Lenovo Yoga Tab 11, 128 GB, WiFi tablet), 2 db Clearvis.io Datagate-et és 3 db Gasztro Ajándékkosarat sorsolunk ki az alábbiak szerint:

A megosztott poszt alá 2022.12.05 15:00-ig beérkező kommentek közül, ebben az időpontban kisorsolunk 6 db nyertest, akik a szabályzat szerint játszottak.

4. A Játék menete

A Játékban való részvételhez keresse fel a Clearvis.io Facebook csatornáját (https://www.facebook.com/ClearvisioHU), majd ott a játékra felhívó poszt alatt tegyen eleget a játékfelhívásban meghirdetett feladatnak.

A feladat, hogy a Játékos 

4.1. kedvelje a bejegyzést, és

4.2. a kommentek közé (a bejegyzés alá) írja be, mikor szeretné, hogy meglátogassa a Clearvis.io Mikulás.

A feladat bármely napon való teljesítése csak 1 alkalommal lehetséges, ugyanazon magánszemély által több pályázat („Pályázat”) benyújtása nem növeli az esélyeket. Ugyanakkor, egy optikai üzlet munkatársai többen is (akár minden egyes munkatárs aki megfelel a 2.1 pontban részletezett részvételi feltételeknek) pályázhatnak. 

5. Nyeremény

5.1. A szervező az érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok között 1+2+3 db nyertes és 1+1+1 db tartalék nyertes Pályázatot sorsol ki a székhelyén (Budapest, Lorántffy Zsuzsanna u. 15, 1043.). A véletlenszerűség elvét követő alkalmazással (Social Winner) kisorsolt játékosok jogosultak a Nyereményre a 2. és az 5. részben írtak szerint. Ha a nyertes pályázata bármely okból érvénytelen vagy a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül, a nyereményre a tartaléknyertes jogosult.

A sorsolás időpontja: 2022.12.05. 15:00 óra, amelynek eredményét a Clearvis.io Facebook oldalán tesszük közzé a sorsolást követően.

5.2. A nyereményeket a nyertes(ek) által kommentben megadott munkanapon (2022.12.06. és 2022.12.20. között), a nyertes(ek) munkahelyére (Optikai üzletbe) a Clearvis.io Mikulás által szállítjuk házhoz:

1 db Clearvis.io Praxismendzsment Rendszer 14 napos ingyenes demo verzió és hozzá tartozó hardver (Lenovo Yoga Tab 11, 128 GB, WiFi tablet, bruttó 132.000 Ft értékben) a nyertes munkahelyére (Optikai üzletbe) házhoz szállítva a Clearvis.io Mikulás által  

– 2 db Clearvis.io Datagate, bruttó 94.000 Ft értékben 

– 3 db Gasztro Ajándékkosár, bruttó 20.000 Ft értékben.

5.3. A Nyeremény(ek) készpénzre át nem válthatók.


6. Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása

6.1. A Szervező a Játék eredményéről az 5.1 pontban írt sorsolást követő 1 (egy) munkanapon belül értesíti a nyertest a Facebookon keresztül nyilvánosan, a játék posztja alatti kommentben tesszük közzé a nevét („Értesítés”). A nyertes Játékos a közzététel kézhezvételét követő 2 (kettő) munkanapon belül köteles visszaigazolni az Értesítést, valamint a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, email cím, telefonszám, cégnév, beosztás, magyarországi lakcím) pontosan megadni privát üzenetben. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult a tartaléknyertes részére a Nyereményt átadni.

6.2. A Játékos a nyereményt a munkahelyére (Optikai üzletbe) házhoz szállítva veheti át a Clearvis.io Mikulástól az általa megjelölt magyarországi címen. A Szervező az Értesítés visszaigazolásának lehetőségét a 6.1. pontban leírtak szerinti határidőn belül tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező az Értesítés visszaigazolására és a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a bármely okból át nem vett nyereményt a tartaléknyertesnek adja át. 

6.3. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, vagy átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

7. Adózás, költségek

A Nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán, a szolgáltatás nyújtásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. Az egyéb felmerülő költségek a nyertes játékost terhelik.

8. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

8.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

8.1.1 Szervező, mint adatkezelő a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt a jelen pontban írtak szerint kezelje;

8.1.2 nyertesség esetén nevüket és Facebook profilképüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

8.1.3 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

8.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a hello@clearvis.io emailcím címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A megadott személyes adatok kezelője és feldolgozója a ClearVis PMS Kft., a Játék során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor. A Szervező adatkezelésére https://clearvis.io/wp-content/uploads/2021/07/adatkezelesi-tajekoztato-1.pdf oldalon található adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak irányadóak.

8.3. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvételre vonatkozó jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

9. Vegyes rendelkezések

9.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), emiatt a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.1. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

9.2. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

9.3. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

9.4. Ha a játékos a Pályázat beküldése (reakciógomb és hozzászólás) közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.5. Szervező kizárja a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

9.6. A Játékot a Facebook semmilyen módon nem támogatja, nem hagyta jóvá és nem kezeli, illetve semmilyen más módon sem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

9.7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit előre nem látható körülmények felmerülésekor, indokolt esetben kizárólag a legszükségesebb mértékben módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a lehető leghamarabb, a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2022. 11. 23.

ClearVis PMS Kft.
Szervező